Programma

De doelstelling van de Koepel is maatschappelijke aandacht vragen voor veteranen en andere geüniformeerden. Juist bij deze laatste doelgroep staat de onderlinge georganiseerdheid alsmede de zorg voor de achterban nog aan het begin. De Koepel beoogt met haar werkzaamheden een actieve bijdrage te leveren in de zorg en aandacht voor deze doelgroepen. De Koepel wil verbinden en daar waar nodig verbinding bewerkstellingen. De Koepel beoogt nadrukkelijk de samenwerking met alle relevante netwerkpartners op zowel lokaal, provinciaal als landelijk niveau.

Onder de tabbladen per project wordt uitgelegd wat met dit project wordt beoogd. Ook kunt u het jaarplan 2022 volledig nalezen. De nummering van de projecten in 2022 begint met project 2. Dit omdat we ervoor hebben gekozen door te nummer omwille van de helderheid en het leesgemak. Dit betekent dat project 1 volledig is afgerond in 2021.

PROJECT – 2

Organiseren van een jaarlijkse netwerkbijeenkomst

Het organiseren van een viertal netwerkbijeenkomsten

De Koepel organiseert jaarlijks een viertal netwerkbijeenkomsten voor de aangesloten organisaties en belanghebbende zusterorganisaties waarbij verbinding, kennisverdieping en zorg voor de verschillende doelgroepen centraal staat. Tijdens de bijeenkomsten wordt tijd en ruimte gecreëerd om met elkaar kennis te delen, alsook ervaringen en best practices uit te wisselen en elkaar en elkaars verhalen te leren kennen, van mens tot mens.

Zie voor meer informatie over dit project het jaarplan 2022.

PROJECT – 3

Met een Veteraan / brandweerman / agent… in gesprek over vrede, vrijheid, veiligheid en zorg.

Met een Veteraan/brandweerman/agent… in gesprek over vrede, vrijheid, veiligheid en zorg.

Dit project heeft als doel een brug te slaan tussen de leefwereld van burgers (zowel volwassenen als scholieren en studenten) en geüniformeerden door middel van het gesprek tussen de veiligheidsprofessional en burgers. Centraal staat hierbij de vraag wat vrede, veiligheid en vrijheid in de praktijk betekenen en wat burgers zelf aan vrede, vrijheid en veiligheid kunnen bijdragen. Door het gesprek aan te gaan over deze thema’s beoogt de Koepel het stimuleren van de betrokkenheid van burgers bij het werk van geüniformeerden. Ook wil de Koepel hiermee de waardering bevorderen voor het werk van geüniformeerden. Daarom zal de actualiteit een prominente plek krijgen in de gesprekken. Denk bijvoorbeeld aan geweld tegen ambulancepersoneel of persoonlijke veiligheid bij demonstraties bij de politie. Tevens zal de Koepel ook dit jaar, in navolging van 2021 een actieve bijdrage leveren aan het Bevrijdingsfestival. Zie hiervoor ook project 5.

Zie voor meer informatie over dit project het jaarplan 2022.

Wilt u als gastspreker/ ervaringsdeskundige deelnemen aan deze gesprekken en bent u bereid de toerustingscursus hiervoor te volgen? Stuur dan mail naar dhr. Gérard Cloin: secretaris@dekoepellimburg.nl

PROJECT – 4

Voorlichtingsloket (na)zorg

Met het voorlichtingsloket (na)zorg wil de Koepel een praktische invulling geven aan haar zorgtaak voor veteranen en andere geüniformeerden. Het doel van het voorlichtingsloket is op effectieve en laagdrempelige wijze geüniformeerden die deze behoefte hebben, door te verwijzen naar de juiste instanties, zodat zij snel hun weg vinden. Maar al te vaak blijkt helaas dat mensen hier moeite mee hebben. De Koepel ziet het nadrukkelijk als haar rol om een verwijsfunctie te hebben naar de professionele zorg. Het is niet haar taak of functie om deze zorg zelf te bieden. In 2022 zal het voorlichtingsloket volledig vorm krijgen. De website en de Facebookpagina van de Koepel zullen een prominente plek binnen het voorlichtingsloket krijgen. We zullen tussentijds op deze pagina melding maken van de vorderingen met het loket.

Zie voor meer informatie over dit project het jaarplan 2022.

PROJECT – 5

Samenwerking van de SKVGOL met de Stichting Bevrijdingsfestival Limburg (SBFL)

De koepel wil in samenwerking met de SBFL en andere organisaties een Podcast maken over de thema’s veiligheid, vrijheid en hulpverlening in relatie tot corona. De afgelopen twee jaren hebben we mogen ervaren hoe het is om om te gaan met een beperking van onze vrijheid door corona. Met name op jongeren heeft dit een behoorlijke impact gehad. De Koepel wil deze ervaringen verbinden met de ervaringen van onvrijheid van mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ook recenter aan de ervaringen van professionals tijdens diverse optredens en operaties in en buiten Nederland. Denk hierbij aan de inzet van brandweer, politie, ambulancedienst, BOA’s en militairen en hoe zij hun werkzaamheden tijdens de coronapandemie hebben ervaren. De beoogde doelgroep van de Podcast is vooral de Limburgse jongeren. De muzikale omlijsting van het programma zal daarom ook primair op hen gericht zijn.

Zie voor meer informatie over dit project het jaarplan 2022.

Wilt u als gastspreker/ ervaringsdeskundige deelnemen aan deze Podcast? Stuur dan mail naar dhr. Gérard Cloin: secretaris@dekoepellimburg.nl

PROJECT – 6

Uniform voor de klas

Binnen het onderwijs is het vak “Burgerschap” een nieuwe loot aan de opleidingsboom. De Koepel wil graag haar rol nemen in deze maatschappelijke ontwikkeling in samenwerking met Stichting GIPS en de Stichting. De Koepel wil dit doen door het inzetten van ervaringsdeskundigen in het onderwijs die op pakkende en passende wijze hun verhaal als professional vertellen. Doel is hierbij jongeren meer inzicht te geven in de kernwaarden die de geüniformeerde beroepsgroepen kenmerkt, zoals zelfredzaamheid, kameraadschap, onderling begrip, acceptatie en tolerantie. Maar ook wil de Koepel jongeren in aanraking brengen met mensen die tegen de stroom in in tijden van angst en gevaar hun werk (blijven) doen, om hen bewust te maken van deze beroepskeuzes en hen meer begrip hieromtrent bij te brengen.

Zie voor meer informatie over dit project het jaarplan 2022.

Wilt u als gastdocent deelnemen aan dit project en bent u bereid om de toerustingscursus te volgen? Neem dan contact op met dhr. Gérard Cloin: secretaris@dekoepellimburg.nl

JAARPLAN 2023