Persbericht Provincie Limburg

Limburg krijgt koepelorganisatie voor (oud-) geüniformeerden en veteranen

2 februari 2021

De Stichting Koepel Veteranen en andere Geüniformeerden Organisaties in Limburg (SKVGOL) is een feit. Voor de bekendmaking van de stichting is er symbolisch gekoz en voor het Nationale Vredes Monument gelegen in het midden van Limburg. Uit han den van gedeputeerde Robert Housmans (Sociale Agenda, Zorg en Veiligheid) en bu rgemeester Donders (gemeente Roermond als veteranenstad thuisbasis voor de stic hting) kreeg de voorzitter van de SKVGOL- mevrouw Bisschops een boek ‘Als vrede je missie is’ aangereikt.

De nieuwe stichting zal als verbindende schakel opereren tussen Limburgse organisaties voor veteranen en andere geüniformeerden ten dienste van vrede, veiligheid en hulpverlening in on ze samenleving. Vanuit inclusiviteit en daadkracht zal zij zich sterk maken voor erkenning, w aardering en respect voor deze veteranen, (oud-) geüniformeerden alsmede hun thuisfront.

Hoeksteen van de maatschappij

“Wij blijven investeren in het versterken van sociale verbanden op een dusdanige manier dat a lle burgers met hun veelheid aan achtergronden een rol kunnen spelen in de samenleving. Ene rzijds vanuit waardering voor veteranen en (oud-) geüniformeerden en anderzijds om hun kennis en ervaring in te zetten zodat zij een maatscha ppelijke meerwaarde zijn voor de Limburgse samenleving. Daarom ook dat we als Provincie het initiatief hebben genomen om deze koepel op te richten, om veteranen een rol te geven”, a ldus gedeputeerde Housmans.

Ontvangst met open armen

“Wij zijn er trots op dat de veteranenstad Roermond de thuisbasis wordt van deze nieuwe koe pelorganisatie SKVGOL. In Roermond verwelkomen wij jaarlijks grote groepen veteranen tij dens de Nationaal Monument voor Vredesoperaties en de Limburgse Veteranendag in ons mo oie Nationale Herdenkingspark. En ook op andere momenten van het jaar weten veteranen de weg naar Roermond te vinden voor een individuele of groepsherdenking. Ik wens de nieuwe k oepelorganisatie voor veteranen en andere geüniformeerden heel veel succes in het volbrenge n van hun missie”, zegt burgemeester Donders van de gemeente Roermond.

Open loket

Limburgse organisaties en gemeentes kunnen bij de koepel voor actieve- en oud- geüniformeerden en veteranen terecht voor ondersteuning bij activiteiten, om gebruik te make n van het netwerk met kennis en kunde en vooral bevordering van waardering en erkenning va n doelgroepen in de maatschappij. Daarnaast zet de koepelorganisatie zich actief in bij het init iëren van maatschappelijke activiteiten en vervult daarbij zowel de rol van verbinder als amba ssadeur.

“We staan zichtbaar in de maatschappij voor en door veteranen en (oud-
) geüniformeerden. Het bestuur is nu bijvoorbeeld druk bezig met het zorgen voor de invullin g van de Raad van Advies. Daarin is plaats voor vertegenwoordig vanuit elke hoek. Denk aan ambulancezorg, brandweer, douane en inmiddels hebben we vanuit de politie Limburg al een oud-geüniformeerde aangehaakt”, zegt de voorzitter Bisschops van de koepel.

Nu belangrijker dan ooit

“In deze roerige tijden waarin onze vrijheid in alle vormen dagelijks onderwerp van gesprek i s kan de koepel, die juist bestaat uit mensen die garant staan voor onze vrede, veiligheid en m aatschappelijke waarden, een belangrijke bijdrage leveren om polarisatie tegen te gaan en voo ral op een open manier de dialoog aan te gaan met elkaar. Door het overbrengen van ervaringe n en levenswijsheiden van veteranen en (oud-) geüniformeerden aan onze jongeren, helpen we om het respect terug te krijgen voor de inzet van hulpverleners en opsporingsambtenaren”, zegt gedeputeerde Housmans. “Een stap naar v oren zetten aan de voorkant helpt om begrip te creëren en elkaar beter te begrijpen. Mijn oproep aan organisaties is dan ook; maak gebruik van de kennis die er is bij de koepel”.

In deze video geven burgemeester Donders, voorzitter Bisschops en gedeputeerde Housmans een toelichting over de koepel.

Uit handen van gedeputeerde Robert Housmans (Sociale Agenda, Zorg en Veiligheid) en burg emeester Donders (gemeente Roermond als veteranenstad thuisbasis voor de stichting) kreeg de voorzitter van de SKVGOL mevrouw Bisschops een boek ‘Als vrede je missie is’ aangereikt.